2/4
15:00

Fler än 800 namn – här är personerna bakom drömsumman

Eftersom intresset kring föreningen i år varit betydligt större än vad vi egentligen har möjlighet att hantera tog det ett tag att lösa all administration kring ”Tro på det”-matchen, 5 oktober. Nu har vi dock äntligen glädjen att presentera namnen på alla supportrar som var med och gjorde superinsamlingen möjlig.

1,6 miljoner kronor, varav nästan 700 000 från privatpersoner!

Håkan Abenius
Kenneth Abrahamsson
Kjell Abrahamsson
Dan Ackefjur
Mattias Adell
Christian Adolfsson
Hasse och Erik Adolfsson
Sören Adolfsson
Emil Agneholm
Fredrik Ahlgren
Anders Albinsson
Carl Tobias Albinsson
Christer Aldén
Ulf Almquist
Christer Alsbjer
Lena Alsbjer
Jerry Andergrahn
Bo Andersson
Bo Gunnar Andersson
Christer Andersson
Eric Charles Roger Andersson
Fredrik Andersson
Göran Andersson
Henrik Erik Andersson
Jan Andersson
Jonas Andersson
Kjell Andersson
Kristian Andersson
Lars-Erik Andersson
Leif Andersson
Lennart Andersson
Marcus Andersson
Mikael Andersson
Niclas Andersson
Niklas Andersson
Olof Andersson
Robert Andersson
Stefan Andersson
Sven-Olov Andersson
Tomas Andersson
Ulf Andersson
Håkan Andreasson
Per Andreasson
Håkan Antonsson
Tomas Appelgren
Alexander Appelqvist
Sten Aronsson
Björn Arvidsson
Mikael Arvidsson
Stefan Arvidsson
Jan Ask
Stefan Asker
Hans Augustsson
Tomas Axelson
Hans Axelsson
Henrik Axelsson
Kjell Axelsson
Kjell Christian Axelsson
Magnus Axelsson
Anne-Marie Backman
Leif Backman
Ulf Backman
Gabi Bahi
Joakim Bank
Jan Birger Barthelson
Jockum Beck-Friis
Lars-Göran Bengtsson
Viktor Bengtsson
Elsa Birgitta Berg Axelsson
Mia Bergdahl
Peter Bergdahl
Lilian och Christer Berggren
Mats Bergius
Fredrik Axel Sigvard Bergkvist
Anders Berglie
Jan Bergling
Jonas Bergman
Sven Bergstedt
Lena Elisabet Bergvall
Peter Bergvall
Bengt Bivall
Christer Björk
Peter Björklund
Richard Björklund
Karin Björkman
Karl-Johan Björkman
Elisabeth Björn
Stefan Björn
Torbjörn Björn
Ulf Björnson
Bo Blid
Joel Blid
Rune Blidh
Jan Blomquist
Jan-Eric Bohm
Oliver Bohm
Lennart Mikael Boij
Per-Eric Bolinder
Johan Borg
Ambjörn Borgheden
Stina Borjo
Daniel Boström
Lars Bratt
Lars-Erik Bratt
Tommy Bratt
Stig Brattfjord
Stefan Brattlöf
Jonas Brever
Daniel Briander
Eddy Brink
Sven-Erik Brodin
Ulf Brodin
Mats Brohagen
Per Håkan Patrik Brohagen
Anders Broman
Magnus Brunzell
Nicklas Brunzell
Jan Byfeldt
Kjell Byfelt
Lars Håkan Bågenvik
Jimmy Bäck
Peter Bäckstrand
Kim Bäckström
Thomas Carlberg
Ulrik Carlén
Lars Andreas Carlsén
JJLR Carlson
Sture Carlson
Anders Carlsson
Barbro Carlsson
Henrik Carlsson
Herman Carlsson
Katarina Carlsson
Lars Carlsson
Lars Rune Carlsson
Linda Carlsson
Martin Carlsson
Ove Carlsson
Robert Carlsson
Per Cavallie
Pontus Cavallie Wase
Jonas Cavallie-Wase
Herman Chrunak
Dainis Ciparsons
Magnus Claréus Wästlund
Kenan Cosic
Sanny Cosic
Anders Cronqvist
Thomas Daae
Björn Gunnar Hugo Dahlén
Eric Dahlén
Björn Dahlfors
Rolf Gustav Dahlin
Jerry Dahlsberg
Lars Jonas Dahlström
Per Dahlström
Petter Dahlström
Carl-Johan Dalin
Fredrik Dalsberg
Anton Damperud
Björn Damperud
Daniel de
Jim Edberg
Bengt-Åke Edman
Samuel Edquist
Ralf Edström
Christer Edvinsson
Kjell Einarsson
Olov Einarsson
Göran Ekholm
Stanley Eklind
Jonas Ekman
Johan Ekstrand
Björn Elfgren
Emelia Elfving
Leif Elfving
Sofia Elfving
Christer Ellström
Gunnar Ellström
Johan Emdemalm
Bengt Enarsson
Erik Gunnar Englund
Jonas Engman
Leif Engman
Christina Engstig
Lars-Erik Engström
Olle Engström
Ralf Engström
Sebastian Engström
Lars-Erik Enocksson
Erik Erici
Henrik Ericsson
Roger Ericsson
Ulf Ericsson
Per Erik Lindberg
Anders Harald Eriksson
Anne Eriksson
Annelie Eriksson
Anne-Lie Eriksson
Bengt Eriksson
Britt-Mari Eriksson
Christer Eriksson
Einar Eriksson
Erik Eriksson
Erik Anders Eriksson
Henrik Eriksson
Håkan Eriksson
Inge Eriksson
Jan Eriksson
Kenneth Per-Inge Eriksson
Kjell-Ronny Eriksson
Lars Eriksson
Lars-Göran Eriksson
Lennart Eriksson
Magnus Eriksson
Marcus Eriksson
Markus Eriksson
Mats Eriksson
Mattias Eriksson
Patrik Eriksson
Pernilla Eriksson
Stefan Eriksson
Tobias Eriksson
Tommy Eriksson
Ulrika Eriksson
Åke Eriksson
Mariusz Erlich
Lukas Esperi
Göte Falk
Anita Falkenström
Göte Fax
Jimmy Febring
Bo Sigvard Fernkvist
Håkan Fielding
Andreas Finnström
Mathias Finnström
Per Fogelberg
Markus Folkesson
Christian Forsgård
Sten Forshufvud
Richard Forsman
Mats Fransson
Krister Fredriksson
Pär Fredriksson
Jan Axel Fridholm
Robin Frisell
Bo-Göran Olof Frisk
Håkan Frizén
Magnus Fröberg
Nils Fröberg
Sune Fröberg
Martin Frönmark
Göran Fälting
David Gagnert Dalgren
Carina Gillgren
Göran Grahn
AnnSofie Granath
Mikael Granlund
Mikael Granlund
Ola Granlund
Bertil Green
Olof Grundel
Tommy Grönström
Marcello Guerra
Håkan Gulliksson
Leif Gunnarsson
Max Gunnarsson
Frida Gustafsson
Henrik Gustafsson
Johan Gustafsson
Lars Gustafsson
Gunilla Gustavsson
Jan Gustavsson
Nils-Eric Gustavsson
Patrik Gustavsson
Staffan Gustavsson
Jonas Gård
Ola Gårdevall
Ann-Sofie Margareta Hagelin
Albert Hager Bernats
Fredrik Hageräng
Rolf Haglund
Lars Hagman
Bengt Hagström
Tomas Hagvall
Anders Hahne
Jonny Hall
Per Hall
Anders Johan Olof Hallerhed
Robin Hallgren
Martin Halling
Roland Halvarsson
Carolina Hamberg
Tobias Hammarberg
Toni Hannila
Håkan Hansson
Johan Hansson
Arne Haraldsrud
Jon Haraldsson
Peter Harrysson
Sven Hassler
Sören Hedberg
Karl-Johan Hedenkvist
Anders Hegestad
Anna Hegestad
Per Heinemann
Anders Helgeson
Tomas Hellgren
Eira Helling
Fredrik Hellqvist
Sara Hellö
Anders Hemingstam
Bo Henriksson
Leif Henriksson
Roy Henriksson
Mattias Hermansson
Kent Hjortsberg
Lars-Peter Hjärpe
Patrik Hjärpe
Jan Hogfeldt
Inger Holmkvist
Martin Hugelius
Kjell Hultgren
Per Hübinette
Rikard Hägerfors
Thord Häggkvist
Göran Hägglund
Suzanne Hällström
Linus Härenstam
Kalle Höjer
Simon Höjer
David Höök
Bengt Ingemar Ignell
Jan Ignell
Tomas Ingemarsson
Patrick Irvin
Christer Isaksson
Lars-Göran Israelsson
Göran Ivarsson
Jan Jacobsen
Peter Jacobsen
Gustav Jacobson
Rolf Lennart Jacobsson
Fredric Jakobsson
Håkan Jakobsson
Mikael Jakobsson
Sten Åke Jakobsson
Anders Jansson
Fredrik Jansson
Hans Jansson
Håkan Jansson
Ingrid Jansson
Jan Jansson
Johan Jansson
Kenneth Jansson
Kent Jansson
Lars-Eric Jansson
Nathalie Jansson
Nils-Evert Jansson
Sainy Jansson
Simon Jansson
Thomas Jarnhamn
Ingrid Jensen
Jerry Jensen
Martin Jensen
Christina Jern
Henrik Jern
Andreas Johansson
Bengt Johansson
Bennie Johansson
Bert Olof Johansson
Bertolof Ceved Johansson
Björn Johansson
Christer Johansson
Emil Johansson
Frank Johansson
Fredrik Johansson
Hans Johansson
Johan Johansson
Lars Johansson
Lars-Göran Johansson
Lennart Johansson
Lennart och Birgitta Johansson
Magnus Johansson
Markus Johansson
Martin Johansson
Ola Johansson
Ulf Johansson
Åke Johansson
Dennis Johansson Hall
Kenneth Johnson
Stig Peter Thomas Johnsson
Barbro Jonsson
Bo Jonsson
Henrik Jonsson
Leif Jonsson
Sven Jordebo
Jonas Josefsson
Jan-Eric Juhlin
Ola Jörnmark
Mathias Kardell
Kari Karhunen
Bert Karlheden
Annika och Tomas Karlsson
Axel Torbjörn Karlsson
Bo Bengt Arne Karlsson
Göran Karlsson
Hans Karlsson
Håkan Karlsson
Jan Karlsson
Jan-Olov Karlsson
Johan Karlsson
Kecke Karlsson
Magnus Karlsson
Ove Karlsson
Robin Karlsson
Rolf Karlsson
Stefan Karlsson
Steve Karlsson
Sören Karlsson
Tomas Karlsson
Emil Karlsson Lagnelius
Adam Karppinen
Lena Kastenholm
Seppo och Bojan Keskiniva
Håkan Kihl
Tommy Kihl
Arvid Kindroth
Helén Klingberg
Annika Klintberg
Lars Klintberg
Valentin Kopeinig
Tomas Koskijew
Stefan Krassman
Thomas Kristiansson
Carl-Anton Kristoffersen
Orla Kristoffersen
Markku Kumpulainen
Mats Kvarnström
Nicklas Källström
Annika Kärkkäinen
Johny Kärnqvist
Anders Kärnström
Ismo Laaksonen
Niclas Lagerstam
Rickard Laine
Mattias Landegren
Lars Erik Lannhard
Sven Lannhard
Albin Larsson
Anders Larsson
Anders Ingemar Larsson
Bror-Åke Larsson
David Larsson
Erik Larsson
Hans Larsson
Johan Larsson
Lars-Göran Larsson
Lars-Åke Larsson
Mathias Larsson
Mats-Olof Larsson
Ove Larsson
Staffan Larsson
Johan Larsson Jufvas
Jörgen Larzon
Toni Lassila
Familjen Lawin
Lars-Olof Leander
Anders Lenard
Håkan Lennartsson
Janne Lidberg
Jan Lind
Lena Lindahl
Anders Lindberg
Björn Lindberg
Carl-Erik Lindblad
Oskar Lindbäck
Tommy Lindell
Eva Lindfors
Per Lindfors
André Lindgren
Kent Lindgren
Per-Åke Lindgren
Robin Lindgren
Owe Lindh
Johan Lindman
Mats Lindman
Mattias Lindqvist
Lars-Olov och Carina Lindskog
Bo Lindstedt
Hans Lindström
Monica Littorin
Familjen Ljung
Göran Ljungberg
Urban Ljungberg
Robert Ljungfalk
Tomas Ljungström
Anders Lundgren
Emil Lundh
Sten Lundh
Bo Lundin
Eric Lundkvist
Peter Lundmark
Kent Lundström
Sten Lyckström
Hans Lödén
Jonas Lödén
Magnus Löf
Åke Löfblad
Ove Löfgren
Lars Löfroth
Per-Olof Löfstedt
Mikael Magnusson
Åke Magnusson
Janne Malinen
Peter Malm
Samuel Marander
Stefan Marander
Hans Markusson
Karl Markusson
Jonny Martinsson
Caisa Mattsson
Mattias Mellquist
Vera Milenkovic
Anders Mogren
Andreas Mogren
Johan Molin
Patrik Molin
Robin Molin
Tommy Molin
Anders Mullfors
Lars-Rune Myhrén
Anton Myhrman Larsson
Johan Myhrman Larsson
Robert Mylly
Johan Myrsten
Mikael Mårtensson
Fredrik Mälman
Kjell Mälman
Marja-Leena Määttä
Christian Möller
Lars Möller
Lennart Neidre
Pontus Nermark
Jörgen Neuman
Nicklas Neuman
Ia Nielsen
Patrik Nielsen
Yngve Nielsen
Gert Nilson
Anders Nilsson
Conny Nilsson
Dan Nilsson
David Anders August Nilsson
Ingegärd Nilsson
Johan Peter Nilsson
Krister Nilsson
Lars Nilsson
Magnus Nilsson
Mats Nilsson
Per Nilsson
Per Åke Nilsson
Pär Nilsson
Stig Ove Nilsson
Torbjörn Nilsson
Weine Nilsson
Sigurd Niva
David Nordberg
Fredrik Nordin
Andreas Nordlander
Ove Nordquist
Leif Sixten Nordström
Linnea Nordström
Rikard Nordwall
Annika Norlin
Andreas Norling
Margareta Norling
Mikael Norling
Håkan Norman
Christer Norstedt
Sven Olov Nylén
Marianne Nyström
Ulf Nyström
Fredrik Näslund
Tage Odelfors
Jonas Ohlsson
Magnus Olofsson
Anders Olsson
Bengt, Tore och Kenneth Olsson
Erik Olsson
Henning Stig-Arne Olsson
Henrik Olsson
Håkan Olsson
Ida Olsson
Karl Olsson
Lars Olsson
Lars-Olov Olsson
Mikael Olsson
Oskar Olsson
Sören Olsson
Tomas Olsson
Peter Pallman
Gunnar Palm
Elias Palmqvist
Erik Palmqvist
Lena Palmqvist
Peter Pedersen
Ingvar Pehrson
Maria Pehrson
Marcus Perkovic
Mattias Perkovic
Arne Persson
Christer Persson
Einar Persson
Gustav Persson
Göran Persson
Håkan Persson
Mathias Persson
Michael Persson
Sylve Persson
Åke Persson
Ann-Sofie Petersson
Mats Petersson
Anders Pettersson
Ann-Christin Pettersson
Håkan Pettersson
Ingegerd Pettersson
Lennart Pettersson
Magnus Pettersson
Per Pettersson
Thomas Pettersson
Gerd Pihl
Anna Posth
Stefan Pulls
Heinz Quanz
Jan-Ove Radesjö
Tomas Rahkonen
Fredrik Rakar
Bo Randén
Sara Maria Elisabeth Randström
Siv Rehnberg
Johanna Reimers
Curt Reinholdsson
Sven-Olof Reinholdsson
Jonas Renhult
Hans Lambert Renner
Henrik Renström
Thomas Reuterdahl
Anton Reveny
Mattias Ring
Erik Rosén
Hans Rosén
Leif Rosén
Karin Rosén André
Conny Rosengren
David Rothelius
Martin Rudmalm
Arvid Rundberg
Christer Rundberg
Roland Rydberg
Johannes Rydén
Gunnar Rådberg
Ann Rönnberg
Robert Sahlberg
Anes Salcinovic
Tobias Salo
Lars-Erik Salomonsson
Johan Samuelsson
Ingemar Sandberg
Mariann Sandin
Gunnel Scherman
Thomas Schultz
Lars Schönning
Rickard Segerdahl
Ann-Christine Selberg
Thomas Selberg
Ylva Sellén
Matti Sihvo
Antonio Simunovic
Olavi Sipola
Ingrid Sirsjö
Familjen Sjöberg/Berg
Roger Sjödin
Arne Sjögren
Måns Sjöstedt
Ulrika Sjöström
Ingela Skogquist Eriksson
Johnny Skotte
Tordh Skullåker
Andreas Skålberg
Ronny Skålberg
Olle Sohlberg
Lisa Solberg
Inga-Lill Sonesson
Mattias Spång
Peo Spångberg
Torbjörn Stanser
Robert Starck
Olle Stefanson
Björn Stein
Birgitta Stiernberg
Pär Stigenberg
Karin Stjernberg
Jarle Strand
Oskar Strandberg
Åke Strid
Christer Stridh
Johan Ström
Klas Göran Ström
Eddie Strömberg
Kristian Ståhl
Martin Stålstam
Markus Sukuvaara
Roger Sundholm
Melker Sundkvist
Madeleine Sundman
Kenneth Sundqvist
Gunnar Sundström
PerArne Swanolf
Jonas Svedjemo
Ragnar Svenserud
Conny Svensson
Jan Svensson
Mats Tommy Svensson
Niklas Svensson
Per-Arne Svensson
Stig Svensson
Sven-Göran Svensson
Östen Svensson
Torbjörn Svärd
Lars Thomas Särnmar
Börje Söderström
Birgitta Marie-Louise Söreskog
Karl-Henrik Söreskog
Martin Söreskog
Mikael Tagelius
Anders Thunberg
Martin Thörewik
Bernt Tillman
Fredrik Tillman
Jonas Tolf
Max Tolf
Jan Torpfeldt
Lars Törnqvist
Mathias Wagnsson
Stefan Wagnsson
Gert Wahlbeck
Michael Wahlberg
Liselott Wahlström
Stefan Waldeck
Tobias Waldefeldt Lindner
Håkan Wall
Bo Mathias Walldén
Gunnar Walldén
Jan Wallman
Johan Wargclou
Johan Wase
Urban Wase
Jürgen Weber
Erik Weiner
Håkan Welamsson
Nils Marcus Weman
Mikael Vennerström
Rikard Werner
Ulf Werner
Anna Westberg
Madelene Westergren
Fredrik Westerlind
Anna Charlotte Victoria Westerlund
Per Westerlund
Henrik Westlund
Marie-Louise Wiking-Johnsson
Jan Viklund
Mariann Viktorsson
Sture Wilhelmsson
Håkan Vindahl
Leo Visuri
Bernt Vitans
Jon Woxinger Sköld
Bengt Zettergren
Gert-Ove Zettergren
Peter Zettergren
Mats Zetterljung
Andreas Zetterman
Lena Zetterqvist
Håkan Ågren
Per Ågren
Anikka Åhlgren
Leif Åhlgren
Marcus Åhlgren
Annie Åhlund
Johan Åkelius
Sebastian Öhrman
Carl Johan Östberg
Johan Österberg
Johan Öyan
Degerfors IF dam
Hammarvikskontoret vån 1
Nostalgiresan
Strömtorps IK

Dela

Degerfors IF
Kontakt
Måndag – torsdag 8:00 – 16:00
Fredag 8:00 – 12:00
Webbpartner
Copyright © 2023 Degerfors IF