15/6
15:00

Allmänna Villkor vid biljettköp

Nedanstående allmänna villkor, inklusive dess bilagor (”Allmänna Villkor”), gäller vid köp av en eller flera biljetter, årskort, bortakort eller prenumeration på biljettabonnemang, från klubb i Allsvenskan eller Superettan (Degerfors IF). Dessa Allmänna Villkor gäller om inte annat anges i villkor som anges på Degerfors IFs biljettsida (”degerforsif.ebiljett.nu”), t.ex. vad gäller innehållet i enskilda abonnemang.

Dessa Allmänna Villkor består av detta huvuddokument som innehåller villkor som gäller för dig oavsett om du köper enskilda biljetter, årskort eller prenumererar på biljettabonnemang. Utöver vad som anges i detta huvuddokument gäller ytterligare villkor för särskilda biljettyper, enligt följande:

 • Bilaga 1 – Årskort
 • Bilaga 2 – Matchabonnemang
 • Bilaga 3 – Platsabonnemang  
 • Bilaga 4 – Bortakort
 1. Villkor för köp och prenumeration av biljett
  1. För att genomföra ett köp från Degerfors IF måste du vara minst 16 år. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av biljetter till idrottsevenemang, och du som kund är därmed bunden av ditt köp. För undvikande av tvivel, ska termen köp i dessa Allmänna Villkor även omfatta prenumeration av biljettabonnemang.
  1. Biljetter får endast köpas för privat bruk och får inte vidareförsäljas i kommersiellt syfte eller i övrigt användas kommersiellt. Biljetter får inte heller erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande om annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Degerfors IF. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp får maxantalet inte överskridas.
 2. Priser och betalningsalternativ
  1. Samtliga priser som anges är i kronor och inklusive mervärdesskatt (moms). Utöver biljettpriset kan i vissa fall en serviceavgift tillkomma och ibland även en distributionsavgift och/eller leveransavgift. Den totala kostnaden för din beställning beräknas automatiskt baserat på dina val och presenteras innan du slutför din beställning.
  1. När du köper en biljett till rabatterat pris är du ansvarig för att visa att du har rätt till rabatten. I annat fall kan du anses sakna giltig biljett.
  1. Degerfors IF samarbetar med tredje parter som tillhandahåller betalningstjänster genom vilka alla dina betalningar kommer genomföras innan de regleras hos Degerfors IF. De betalningsmetoder som du från tid till annan kan välja och de närmare villkoren för respektive betalningsmetod, anges på degerforsif.ebiljett.nu i samband med att du slutför din beställning.
 3. Leverans av biljetter
  1. De leveransalternativ som du från tid till annan kan välja och de närmare villkoren för respektive leveransalternativ, såsom leveransavgifter, anges på degerforsif.ebiljett.nu i samband med att du slutför din beställning.
  1. Biljetter levereras antingen genom nedladdning (inkl. app) eller via e-post eller SMS.
 4. Inställda matcher
  1. I dessa Allmänna Villkor, inklusive de särskilda villkoren i de respektive bilagorna, avses med ”berörd match” en match som blivit inställd, framflyttad till en tid som du inte har möjlighet att delta på eller som på annat sätt ändrats på ett sätt som gör att den inte omfattas av den biljettyp du köpt/prenumererar på, avbruten och/eller framflyttad till att spelas utan publik,  eller som du annars inte har erbjudits möjlighet att delta på med hänsyn till publikrestriktioner införda till följd av myndighets förbud, rekommendationer eller liknande uppmaning (gemensamt en ”berörd match”).
  1. I förhållande till en berörd match till vilken du har köpt en matchbiljett, har du rätt till återbetalning av biljettpris.
  1. Vi kan även erbjuda dig alternativ kompensation som du kan välja att acceptera i stället för återbetalning, såsom möjlighet att delta på match vid annat tillfälle, eller erbjudanden från våra samarbetspartners. Vilken alternativ kompensation som Degerfors IF kan komma att erbjuda kan variera från tid till annan. Du kan också välja att efterge din rätt till återbetalning som en gåva till oss. Återbetalning görs inte av serviceavgifter och/eller distributionsavgifter.
 5. Du är medveten om att ytterligare villkor för berörda matcher som gäller för dig som innehar årskort, bortakort, matchabonnemang och/eller platsabonnemang anges i respektive bilaga till dessa Allmänna Villkor.
  1. Du måste, såvida inte Degerfors IF meddelar annat, senast tre (3) månader från det aktuella matchdatumet meddela Degerfors IF om ditt krav.
  1. Du ansvarar för att kontrollera om en match är inställd eller hålls utan publik eller med publikrestriktioner.
  1. Krav på återbetalning ska, såvida inte Degerfors IF meddelar annat, göras genom e-post till kontor@degerforsif.se.
 6. Teknisk plattform för biljettförsäljning

Degerfors IF är medlem i Föreningen Svensk Elitfotboll (”SEF”). SEF, eller dess licensgivare, innehar samtliga rättigheter i den tekniska plattformen som Degerfors IF använder för biljettförsäljningen. Degerfors IF ansvarar till fullo för det aktuella evenemanget. SEF är således inte ansvarigt för evenemangets innehåll eller genomförande och är inte heller ersättningsskyldig för någon förlust för dig eller någon annan hänförlig till evenemanget eller Degerfors IF.

Om du har frågor kring dina rättigheter som konsument eller vill göra dem gällande, eller om du annars behöver komma i kontakt med oss med anledning av dessa villkor, är du välkommen att kontakta Degerfors IF på de kontaktuppgifter som finns på hemsidan.

 1. Övrigt
  1. När du köper en biljett är du ansvarig för att beställningen är korrekt. Det är därför viktigt att du kontrollerar uppgifterna i beställningen innan köpet genomförs.
  1. För att kunna beställa biljetter krävs att du har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet, vilka kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum.
  1. Degerfors IF förbehåller sig rätten att anlita och byta ut underleverantörer vid utförande av dess åtaganden enligt dessa Allmänna Villkor.
 2. Ordningsregler på arenan

Följande regler gäller på arenan:

 • Åskådare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation.
  • Det inte är tillåtet att medföra alkohol eller andra droger.
  • Det inte är tillåtet att medföra glasflaskor eller aluminiumburkar.
  • Det inte är tillåtet att medföra vapen eller andra farliga föremål såsom exempelvis laser-pekare.
  • Det inte är tillåtet att inneha eller använda s.k. vuvuzela (lepata), pyrotekniska varor eller brandfarliga vätskor på arenan.
  • Den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger eller som bär klädesplagg med text eller symbol som utrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person inte äger tillträde till arenan.
  • Den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, liksom den som medför t.ex. en rånarluva eller helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning inte äger tillträde till arenan.
  • Den som medför föremål som det på grund av särskilda omständigheter kan befaras ska användas som hjälpmedel vid brott inte äger tillträde till arenan.
  • Det inte är tillåtet att inom arenan kasta föremål om inte handlingen är befogad.
  • Det inte är tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet.
  • Det råder rökförbud på arenan i enlighet med vad som följer av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
  • Upptagning och överföring av ljud och rörliga bilder endast får ske efter medgivande av Degerfors IF. Detsamma gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annat medium samt för all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte.
  • Kameraövervakning sker på arenan och används för att identifiera ordningsstörare.
  • Om Degerfors IF eller gästande förening i samband med matchen på grund av besökares otillbörliga beteende drabbas av böter eller straffavgifter enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till Degerfors IF eller gästande förening.
  • Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler kommer att avhysas från arenan, riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor och anmälas till allmän åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.
  • Degerfors IF förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan.
  • Den som gör sig skyldig till överträdelser som strider mot lag eller arrangörsbestämmelser kommer att polisanmälas och kan dömas till böter eller fängelse upptill sex månader och/eller riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor under tre år.

*****
Bilaga 1: För dig som har ÅRSKORT

 • Allmänt om ÅRSKORT
  • Årskort innebär att du som innehavare har tillgång till en fast plats på de evenemang som Degerfors IF anordnar under en säsong (d.v.s. gäller tidsbegränsat för kommande/pågående säsong).
  • Pris, vilka evenemang som ingår i årskortet, vilka platser som avses, o.s.v., bestäms av Degerfors IF och framgår på degerforsif.ebiljett.nu.
  • Du ansvarar själv för ditt årskort och att ingen obehörig får tillgång till årskortet utan ditt godkännande.
 • Betalning

Betalning av årskort sker i förtid för angiven säsong på det betalsätt som anges på degerfors.ebiljett.nu.

 • Inställda matcher
 • I förhållande till en berörd match till vilken du har ett årskort, har du rätt till ett proportionerligt belopp av priset för ditt årskort i enlighet med vad som anges nedan.
 • Din rätt till återbetalning av ett proportionerligt belopp av priset för årskortet beräknas per berörd match, kontakta kontor@degerforsif.se för mer info.
 • Allsvenskan/Superettan
 • Antal berörda matcher under den säsong för vilken årskortet gäller, jämfört med antal planerade matcher som du var berättigad till enligt årskortet. Krav på återbetalning kommer beaktas löpande under året.
 • Svenska cupen, inklusive kvalmatcher, samt träningsmatcher
 • Svenska cupen, inklusive kvalmatcher, samt träningsmatcher är till sin karaktär sådana att Degerfors IF på förhand inte vet hur många (om några alls) matcher som kommer att spelas under en säsong. Du är medveten om att ditt årskort erbjuder dig förmånen att delta på sådana matcher enbart i den mån sådana matcher faktiskt spelas (utan publikrestriktioner) och att du inte är garanterad att kunna delta på ett visst antal matcher. Därmed är du införstådd med att ingen del av årskortets pris är hänförlig till sådana matcher (d.v.s. priset för sådana matcher är 0 kr). Du har därmed inte rätt till återbetalning av del av priset för årskortet om sådana matcher ställs in, flyttas eller spelas med publikrestriktioner.
  • Vi kan även erbjuda dig alternativ kompensation som du kan välja att acceptera i stället för återbetalning, såsom förlängt eller rabatterat årskort eller erbjudanden från våra samarbetspartners. Vilken alternativ kompensation som Degerfors IF kan komma att erbjuda kan variera från tid till annan.
  • I övrigt gäller bestämmelserna i Avsnitt 4 i huvuddokumentet till dessa Allmänna Villkor för hur och när du ska framställa krav på kompensation vid berörd match för dig som har årskort. 


Bilaga 2: För dig som har matchabonnemang

 • Löptid, uppsägning och suspendering av matchabonnemang
  • Matchabonnemanget gäller tills vidare. Du kan, med undantag för vad som anges i Avsnitt 3.2 nedan, när som helst välja att avsluta ditt matchabonnemang till att upphöra vid det nästkommande förnyelsedag.
  • Om Degerfors IF väljer att suspendera ditt matchabonnemang enligt vad som anges i Avsnitt 7.1 i huvuddokumentet till dessa Allmänna Villkor, eller Avsnitt 2.4 i denna Bilaga 2, kan du som användare inte göra bokningar för erhållna abonnemangsbiljetter och du erhåller inte nya abonnemangsbiljetter.
  • Du är medveten om att Degerfors IF har rätt att säga upp ditt matchabonnemang, enligt vad som anges i Avsnitt 7 i huvuddokumentet till dessa Allmänna Villkor. Om ditt matchabonnemang sägs upp på grund av ditt avtalsbrott kommer du inte att ersättas för outnyttjade biljetter.
 • Inställda matcher
  • I förhållande till en berörd match till vilken du köpt en biljett genom att nyttja en abonnemangsbiljett som du erhållit genom ditt matchabonnemang har du rätt att få en ny abonnemangsbiljett.
  • Vid berörda matcher på grund av publikrestriktioner införda till följd av myndighets förbud, rekommendationer eller liknande uppmaning, eller andra orsaker utom Degerfors IFs kontroll som skäligen kan förväntas pågå över tid, kan Degerfors IF komma att erbjuda dig möjligheten att omedelbart avsluta ditt matchabonnemang. I sådant fall kommer du inte erhålla nya abonnemangsbiljetter, men kan använda redan erhållna abonnemangsbiljetter enligt vad som anges i Avsnitt 1.4 i denna Bilaga 2.
  • I övrigt gäller bestämmelserna i Avsnitt 4 i huvuddokumentet till dessa Allmänna Villkor för hur och när du ska framställa krav på abonnemangsbiljett vid berörd match under ditt matchabonnemang. 

Bilaga 3: För dig som har platsabonnemang

 • Allmänt om platsabonnemang
  • Prenumeration på platsabonnemang innebär att du löpande abonnerar på en eller flera särskilt angivna platser, eller vid särskilt angivna sektioner, till kommande evenemang som anordnas av Degerfors IF under tiden du har ett pågående platsabonnemang, d.v.s. under tiden för ditt platsabonnemang erhåller du, månadsvis i anslutning till förnyelsedagen (så som definierat nedan), biljetter till de specifika evenemang som ingår i abonnemanget för den angivna platsen/sektionen.Priset per månad, vilka evenemang som ingår, och vilka platser eller sektioner som platsabonnemanget omfattar, beror på vilket platsabonnemang du prenumererar på och bestäms av Degerfors IF.Du är medveten om att Degerfors IF kan välja att tillhandahålla ytterligare funktioner kopplade till nyttjandet av ditt platsabonnemang, t.ex. som möjliggör att du kan dela biljetter med andra personer, och att särskilda villkor kan gälla för sådant nyttjande.
 • Betalning
  • Platsabonnemang betalas månadsvis i förskott på det betalsätt som angivits på degerforsif.ebiljett.nu. Du ansvarar för att de uppgifter du angivit är korrekta och att betalningar kan göras i enlighet med angivet betalsätt vid angivna tidpunkter.
  • Betalning för ditt abonnemang hanteras av den betalningsleverantör som vi samarbetar med. Genom att prenumerera på ett platsabonnemang uppdrar du åt oss att lämna ett betalningsuppdrag till sådan leverantör att månadsvis debitera dig den aktuella månadsavgiften för abonnemanget.
  • Den första debiteringen kommer ske i direkt anslutning till att du väljer att prenumerera på platsabonnemanget. Därefter debiteras du samma kalenderdag i efterföljande månader (”Förnyelsedagen”) för den fortsatta användningen. Det innebär att om din beställning görs den 10 januari kommer automatisk förnyelse och debitering ske den 10:e efterföljande månad. Om du beställt abonnemang på en kalenderdag som inte existerar under samtliga efterföljande månader kommer din förnyelsedag justeras till den 28:e.
 • Löptid, uppsägning och avstängning av platsabonnemang
  • Om Degerfors IF väljer att suspendera ditt platsabonnemang enligt vad som anges i Avsnitt 7.1 i de Allmänna Villkoren, eller Avsnitt 2.4 i denna Bilaga 3, i vilket fall du inte kan nyttja ditt platsabonnemang (d.v.s. du erhåller inte några biljetter).
  • Du är medveten om att Degerfors IF har rätt att säga upp ditt platsabonnemang, enligt vad som anges i Avsnitt 7 i huvuddokumentet till dessa Allmänna Villkor. Om ditt platsabonnemang sägs upp på grund av ditt avtalsbrott kommer du inte att ersättas för outnyttjade biljetter som du erhållit.
 • Inställda matcher
 • Allsvenskan/Superettan
 • Vid berörda matcher Allsvenskan/Superettan har du rätt till en ny abonnemangsbiljett om den berörda matchen:
  • skjutits upp på obestämd tid; eller
  • flyttats till en annan arena än vad som anges på den ursprungliga biljetten.
 • Du har alltså inte rätt till en ny abonnemangsbiljett beträffande berörda matcher som tidigare- eller senareläggs till ett specifikt datum på samma arena, till följd av att Degerfors IF överträtt ligans och/eller Svenska Fotbollförbundets regler, eller andra tillämpliga regelverk, vad gäller publiksäkerhet, och därmed blivit föremål för publikrestriktioner, o.s.v.
 • Svenska cupen, inklusive kvalmatcher, samt träningsmatcher
 • Svenska cupen, inklusive kvalmatcher, samt träningsmatcher är till sin karaktär sådana att Degerfors IF på förhand inte vet hur många (om några alls) matcher som kommer att spelas under en säsong. Du är medveten om att ditt platsabonnemang erbjuder dig förmånen att delta på sådana matcher enbart i den mån sådana matcher faktiskt spelas (utan publikrestriktioner) och att du inte är garanterad att kunna delta på ett visst antal matcher. Därmed är du införstådd med att ingen del av platsabonnemangets pris är hänförlig till sådana matcher (d.v.s. priset för sådana matcher är 0 kr). Du har därmed inte rätt till minskad månadskostnad om sådana matcher ställs in, flyttas eller spelas med publikrestriktioner. Om Degerfors IF valt att inkludera cupmatcher, träningsmatcher, o.s.v., i platsabonnemang, kan ytterligare villkor gälla vid sådana inställda matcher.
  • Om du valt att säga upp ditt platsabonnemang enligt vad som anges i Avsnitt 3.1 i denna Bilaga 3 ersätts inte berörda matcher under den sista månaden innan ditt platsabonnemang avslutas.
  • Vid berörda matcher på grund av publikrestriktioner införda till följd av myndighets förbud, rekommendationer eller liknande uppmaning, eller andra orsaker utom Degerfors IFs kontroll som skäligen kan förväntas pågå över tid, kan Degerfors IF komma att erbjuda dig möjligheten att omedelbart avsluta ditt platsabonnemang. I sådant fall kommer du inte erhålla nya biljetter, men kan använda redan erhållna biljetter för den innevarande månaden.
  • I övrigt gäller bestämmelserna i Avsnitt 4 i huvuddokumentet till dessa Allmänna Villkor för hur och när du ska framställa krav på abonnemangsbiljett vid berörd match under ditt platsabonnemang.
 • Du ansvarar själv för säkerheten av ditt platsabonnemang och att ingen obehörig får åtkomst till abonnemanget.

Bilaga 4: För dig som har ett bortakort

 • Allmänt om bortakort
  • Bortakort innebär att du som innehavare får tillgång till Degerfors IFs bortamatcher under en säsong, d.v.s. seriematcher som anordnas av andra klubbar än Degerfors IF hos vilken du köpt ditt bortakort. Bortakort gäller tidsbegränsat för kommande/pågående säsong.Pris, vilka evenemang som ingår i bortakortet, o.s.v., bestäms av Degerfors IF tillsammans med klubbarna i den serie som Degerfors IF tillhör och framgår på degerforsif.ebiljett.nu. Vilka platser som avses framgår på degerforsif.ebiljett.nu och/eller de anvisningar som ges i anslutning till de evenemang som ingår i bortakortet. Tillgängligheten av bortakort kan komma att variera från säsong till säsong.
  • Du ansvarar själv för ditt bortakort och att ingen obehörig får tillgång till bortakortet utan ditt godkännande.
 • Betalning

Betalning av bortakort sker i förtid för angiven säsong på det betalsätt som anges på degerforsif.ebiljett.nu

 • Inställda matcher
  • I förhållande till en berörd match till vilken du har ett bortakort, har du rätt till ett proportionerligt belopp av priset för ditt bortakort i enlighet med vad som anges nedan.
 • Din rätt till återbetalning av ett proportionerligt belopp av priset för bortakortet beräknas per berörd match, kontakta kontor@degerforsif.se för mer info.
 • Allsvenskan/Superettan
 • Antal berörda matcher under den säsong för vilken bortakortet gäller, jämfört med antal planerade matcher som du var berättigad till enligt bortakortet. Krav på återbetalning kommer beaktas löpande under året.
  • Degerfors IF kan även erbjuda dig alternativ kompensation som du kan välja att acceptera i stället för återbetalning, såsom förlängt eller rabatterat bortakort eller erbjudanden från våra samarbetspartners. Vilken alternativ kompensation som Degerfors IF kan komma att erbjuda kan variera från tid till annan.
  • I övrigt gäller bestämmelserna i Avsnitt 4 i huvuddokumentet till dessa Allmänna Villkor för hur och när du ska framställa krav på kompensation vid berörd match för dig som har bortakort. 

Dela

Degerfors IF
Kontakt
Måndag – torsdag 8:00 – 16:00
Fredag 8:00 – 12:00
Webbpartner
Copyright © 2024 Degerfors IF