7/10
15:00

Årsmötet i korthet

Den 14 mars ägde Degerfors IF:s 115:e årsmöte rum. Efter två år av pandemi och tillhörande restriktioner, kunde årets möte genomföras på traditionellt vis. Det blev ett förhållandevis kort årsmöte där 58 medlemmar kommit för att delta.

OBS! Protokollet är ännu inte justerat och årsmötets beslut har formellt inte trätt i kraft. Ett giltigt protokoll från årsmötet kommer att tillhandahållas den som önskar när justering är utförd. Nedan text ska inte betraktas som ett protokoll.

Speciellt inbjuden för kvällen var Karl-Erik Nilsson, ordförande i Svenska fotbollsförbundet. Det var också honom som årsmötet valde till ordförande för kvällen. Innan dess kunde årsmötet fastställa röstlängden, hålla en parentation för de medlemmar som lämnat jordelivet och konstatera att årsmötet utlysts på ett behörigt sätt. När dagordningen sedan fastställts kunde Anders Eriksson väljas till sekreterare och till justeringspersoner tillika rösträknare, valdes Sven-Erik Eriksson och Mats Fransson.

Styrelsens verksamhetsberättelse

Fredrik Rakar gick igenom verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen kunde därefter godkännas av årsmötet.

Styrelsens förvaltningsberättelse, balans och resultaträkning

Suzanne Hällström och Fredrik Rakar gick igenom den ekonomiska redovisningen som kunde godkännas av årsmötet. Degerfors IF gjorde under 2021 ett överskott på knappt 2,2 miljoner kronor.

Revisionsberättelse inklusive resultatdisposition

Årsmötet beslutade enligt förslaget från revisorerna.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Fastställande av medlemsavgift 2023

Årsmötet beslutade att behålla avgifterna om 365 kr för enskild medlem och 700 kr för familj.

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att utöka antalet styrelseledamöter från sex till nio personer och en ökning av suppleanter från två till tre.

Val av ledamöter och suppleanter

Ordförande                 
Fredrik Rakar, omval 1 år 

Ordinarie ledamöter för en tid av två år
Ola Svensson och Jonas Lindskog, omval.
Urban Ljungberg och Lina Mattsson, nyval.

Ordinarie ledamöter för en tid av ett år
Lars Molén, nyval

Kvarstår ett år
Kjell Hultgren, Ulf Werner och Boo Jansson.

Suppleanter
Joachim Lundin och Roland Halvarsson, omval.
Ulrika Eriksson, nyval.

Revisorer för en tid av ett år
Eva-Britt Andersson och Göran Karlsson, omval.

Revisorssuppleant
Thomas Landmark, omval.

Valberedning
Erik Rosén, sammankallande och Stefan Jacobsson, omval.
Alexander Hellqvist, nyval.

Behandling av styrelsens förslag och av i rätt tid inkomna motioner

Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan föredrogs och godkändes. Inga motioner hade kommit in.

Årsmötet avslutas

Mötesordföranden avslutar årsmötet och tackar för visat intresse. Avgående ledamöter samt mötesordförande och mötessekreterare avtackades. Avtackades gjorde även före detta klubbchef Suzanne Hällström.

OBS! Protokollet är ännu inte justerat och årsmötets beslut har formellt ännu inte trätt i kraft. Ett giltigt protokoll från årsmötet kommer att tillhandahållas den som önskar när justering är utförd. Ovan text ska inte betraktas som ett protokoll.

Dela

Degerfors IF
Kontakt
Måndag – torsdag 8:00 – 16:00
Fredag 8:00 – 12:00
Webbpartner
Copyright © 2023 Degerfors IF