Ordningsregler

För allas trivsel och säkerhet gäller följande ordningsregler inom arenan:

  • Besökare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation.
  • Det är inte tillåtet att till arenan medföra alkohol, andra vätskor eller andra droger.
  • Det är inte tillåtet att till arenan medföra vapen eller andra farliga föremål.
  • Det är inte tillåtet att inneha eller använda pyrotekniska varor eller vätskor på arenan.
  • Den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller annan typ av diskriminering, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol liksom den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning.
  • Det är inte tillåtet att uttrycka kränkande eller diskriminerande åsikter, uppträda ohörsamt och/eller vara uppenbart störande för personal eller andra arenabesökare
  • Det är inte tillåtet att inom arenan kasta föremål, om inte handlingen är befogad.
  • Det är enligt lag inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet. Överträdelse kommer att polisanmälas.
  • Upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder får endast ske efter medgivande av arrangören. Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annat medium.
  • Om arrangören eller gästande förening/Idrotts AB i samband med matchen på grund av besökares otillbörliga beteende drabbas av böter eller straffavgifter enligt Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangören eller gästande förening/Idrotts AB.
 

Personer som gör sig skyldig till överträdelser enligt dessa ordningsregler riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor i upp till två år och anmälas till allmän åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

Scroll to Top